NBC EMISTATOP là thuốc trừ bệnh lưu dẫn hai chiều NBC EMISTATOP tác động vào quá trình vận chuyển năng lượng điện tử của ty thể

Showing all 1 result