TỔNG HỢP MỘT SỐ LOẠI THUỐC ĐẶC TRỊ ĐỐM ĐEN TRÊN CÂY CÓ MÚI