MỘT SỐ LOẠI THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH GHẺ SẸO TRÊN CÂY CÓ MÚI